Περιβάλλον και βιοποικιλότητα

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία έχει θέσει την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας ως μια από τις πλέον σημαντικές προτεραιότητές της, λειτουργώντας πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Προστασία του περιβάλλοντος

H ελληνική τσιμεντοβιομηχανία εφαρμόζει περιβαλλοντική πολιτική και πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης με σκοπό την παρακολούθηση και συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δραστηριότητές της.

Παράλληλα, διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προγράμματα για την ευαισθητοποίηση και κατάρτιση σε θέματα που αφορούν την ορθή συμπεριφορά σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο, καθώς και ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Τέλος, επιδιώκεται συνεχής επικοινωνία και αγαστή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη της Ένωσης, για την προώθηση πρακτικών υψηλών απαιτήσεων για περιβαλλοντική προστασία, κοινωνική ευθύνη και ασφάλεια, με στόχο να επιτευχθούν τα βέλτιστα οφέλη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Παρόλο που η εξορυκτική δραστηριότητα από τη φύση της έχει αρνητικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα, με την εφαρμογή σχεδίων αποκατάστασης των λατομείων της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας σύμφωνα με τυποποιημένες πρακτικές και κλαδικές κατευθυντήριες οδηγίες, έχει γίνει εφικτό να μειωθούν ή και να αντιστραφούν οι αρνητικές αρχικές επιδράσεις στη βιοποικιλότητα.

Παράλληλα, η δραστηριοποίηση της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Επιπρόσθετα, υλοποιούνται προγράμματα για την αποκατάσταση και τη διαχείριση της βιοποικιλότητας, όπως η εφαρμογή εξειδικευμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης της βιοποικιλότητας, όπως το BIRS (Biodiversity Indicators Reporting System), το οποίο έχει αναπτυχθεί από ανεξάρτητο πάνελ εμπειρογνωμόνων σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (International Union for the Conservation of Nature – IUCN) και στοχεύει στην παρακολούθηση των μεταβολών της βιοποικιλότητας στο χρόνο.

Αντίστοιχο εργαλείο που εφαρμόζεται από την ελληνική τσιμεντοβιομηχανία είναι και το Integrated Biodiversity Assessment Tool (ΙΒΑΤ) που ξεκίνησε πρόσφατα να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης συγκεκριμένων λατομείων για την αναγνώριση περιοχών υψηλής αξίας ως προς τη βιοποικιλότητα, ενώ πραγματοποιούνται πολυετείς μελέτες σε διάφορες περιοχές της χώρας σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά εδώ.