Διοίκηση

Η Ένωση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τόσα μέλη, όσες εκάστοτε οι εταιρίες-μέλη της Ένωσης.  Κάθε εταιρία-μέλος της Ένωσης δικαιούται να ορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον αναπληρωτή του, καθώς και να τους αντικαθιστά οποτεδήποτε.  Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μία ψήφο.  Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται δεκαετής.  Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ανά τριετία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών του. 

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η συγκρότησή του είναι σήμερα:

Τακτικά

Δημήτριος Χανής, εκπρόσωπος της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης

Mihail Polendakov, εκπρόσωπος της ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Άγγελος Καλογεράκος, εκπρόσωπος της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Αναπληρωματικά

Νικόλαος Μπόζος, εκπρόσωπος της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ, αναπληρωματικός Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης

Δημήτριος Λιανός, εκπρόσωπος της ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., αναπληρωματικός Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, εκπρόσωπος της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, αναπληρωματικός Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.