Αξία για την κοινωνία και την οικονομία

Ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της τσιμεντοβιομηχανίας στη χώρα μας, διατηρούνται χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και παράγεται σημαντική αξία για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Παράλληλα, μέσω της υπεύθυνης δραστηριοποίησης της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργείται προστιθέμενη αξία για όλους τους κοινωνικούς εταίρους του κλάδου των κατασκευών, αυξάνεται το επίπεδο τεχνογνωσίας στη χώρα και υποστηρίζεται η ανάπτυξη σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο.

Δημιουργία αξίας για την κοινωνία και την οικονομία:

01

Δημιουργία και υποστήριξη περισσότερων από 3.000 χιλιάδων άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας

02

Υποστήριξη τοπικών κοινωνιών και οικονομιών

03

Σημαντικές καταβολές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

04

Συνεργασία και υποστήριξη τοπικών προμηθευτών

05

Υποστήριξη τοπικών φορέων και οργανισμών

H βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου είναι μία από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εξαγωγικές δραστηριότητες και η συμβολή της στην οικονομία είναι πολύ σημαντική. 

Παράλληλα, μέσω των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσει και διαθέτει στην αγορά, εξυπηρετεί τις ανάγκες για ασφαλή, ανθεκτικά και βιώσιμα έργα στέγασης και υποδομών, οδηγώντας τις εξελίξεις για ένα κλάδο καινοτόμο, κλιματικά ουδέτερο μέσα από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Ειδικότερα, το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα, καθώς περιλαμβάνει τη δημιουργία και υποστήριξη περισσότερων από 3.000 χιλιάδων άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας στην προμηθευτική αλυσίδα και τις τοπικές κοινωνίες. Επιπρόσθετα, η αξία που παράγεται και διαμοιράζεται μέσω των αμοιβών των εργαζομένων δρα πολλαπλασιαστικά και επεκτείνεται στην ευρύτερη ελληνική οικονομία και κοινωνία. Παράλληλα δημιουργείται προστιθέμενη αξία και σημαντικά φορολογικά έσοδα και ασφαλιστικές εισφορές για το κράτος.

Υποστήριξη του έργου τοπικών φορέων και οργανισμών

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αξίες που πρεσβεύει, επιδιώκει να βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες, ανταποκρινόμενη συνεχώς στις ανάγκες που διαπιστώνει. Μέσω πολυάριθμων δράσεων υποστήριξης του έργου τοπικών φορέων και οργανισμών, η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία επιδιώκει να συνεισφέρει στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο στις τοπικές περιοχές που δραστηριοποιείται.

Λειτουργία με διαφάνεια και όραμα

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία ήδη από τη δεκαετία του 1990 αποτέλεσε έναν από τους πρώτους κλάδους της ελληνικής οικονομίας καθώς και διεθνώς, που προχώρησε σε δημοσιοποίηση της στρατηγικής, των επιδόσεων και των μελλοντικών στόχων σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και ESG (Environmental, Social, Governance), βάσει διεθνών δεικτών και προτύπων όπως είναι σήμερα τα GRI Standards.