Οι άνθρωποί μας

Η λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης βασίζεται κατά μεγάλο μέρος στο προσωπικό της. Πέρα από την παραγωγική και κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα και τις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας τα Μέλη μας έχουν σαν σημαντική προτεραιότητα την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζονται από υψηλό επαγγελματισμό και διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Η σωστή και αποδοτική λειτουργία, η συντήρηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων παραγωγής, η έρευνα και τεχνολογική εξέλιξη, καθώς και η φροντίδα για τον πελάτη, απαιτούν προσωπικό που διαθέτει την κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρία.

Τα Μέλη μας εφαρμόζουν πολιτικές συνεχούς εκπαίδευσης, αξιολόγησης και εξέλιξης του προσωπικού και προσφέρουν ανταγωνιστικές αμοιβές ενώ αποκλείουν, σύμφωνα και με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, την εφαρμογή διακρίσεων λόγω φύλου, ηλικίας, φυλής, χρώματος, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης αναγνωρισμένης κατηγορίας και εφαρμόζουν πολιτική ίσων ευκαιριών.

Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία του προσωπικού αποτελεί ύψιστη αξία για τα Μέλη μας. Για το σκοπό αυτό αναπτύσσονται και βελτιώνονται συνεχώς διαδικασίες για την ασφαλή εργασία, εκπαιδεύονται εκ των προτέρων και συνεχώς όσοι πρόκειται ν’ ασχοληθούν με κάποιο αντικείμενο ενώ εμπεδώνεται η αρχή της υπευθυνότητας καθενός για την ασφάλεια του ίδιου και των συναδέλφων του. Παράλληλα, παρακολουθείται συστηματικά η κατάσταση της υγείας των εργαζομένων.