Οι παγκόσμιες τάσεις

Η αγορά τσιμέντου επηρεάζεται κυρίως από τη σημαντική αύξηση των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων σε όλο τον κόσμο. Λόγω της ταχείας μεγέθυνσης του πληθυσμού και της αστικοποίησης, υπήρξε μία σημαντική αύξηση της οικιστικής ανάγκης, ενώ παράλληλα η ανάπτυξη μεγάλων έργων υποδομής παγκοσμίως, ειδικά στις αναδυόμενες οικονομίες, λειτουργεί ως ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης της τσιμεντοβιομηχανίας.

Στην ευρωπαϊκή αγορά, τα τελευταία πέντε χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση κατά 160% στις εισαγωγές τσιμέντου από χώρες εκτός της Ε.Ε., με παράλληλη μείωση της παραγωγής εντός Ε.Ε. παρά τη δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων εκπομπών (EU Emissions Trade System). Ειδικά για το 2020 η αύξηση έφτασε το 25%, με την τάση αυτή να είναι περισσότερο έντονη σε χώρες που βρίσκονται σε διεθνείς εμπορικές οδούς (περισσότερες πληροφορίες παρέχονται εδώ), συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. 

Επιπλέον, η στροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη έχει τοποθετήσει το ενδιαφέρον στις αειφόρες κατασκευές και την ένταξη της κυκλικής οικονομίας στην παραγωγική διαδικασία. Η κλιμάκωση της ζήτησης για «πράσινα» κτίρια οδήγησε σε αύξηση των πωλήσεων προϊόντων προσανατολισμένων στη βιωσιμότητα, των οποίων η παραγωγή χαρακτηρίζεται από μειωμένες εκπομπές CO2, τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και πρώτων υλών, αλλά και την ορθότερη διαχείριση των αποβλήτων, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η τάση αυτή ενθαρρύνεται από τις τελευταίες αλλαγές στο κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία), όσο και σε παγκόσμιο, μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών (π.χ. Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον).