Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες της Ένωσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
 • Συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές για αμοιβαία ενημέρωση για τα θέματα του κλάδου
 • Εισήγηση νομοθετικών και άλλων μέτρων για την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του κλάδου
 • Παροχή τεχνικών πληροφοριών για τσιμέντο και σκυρόδεμα από το Τεχνικό Τμήμα της Ένωσης
 • Παροχή τεχνικής ενημέρωσης μέσω της εξειδικευμένης βιβλιοθήκης η οποία περιέχει αξιόλογη βιβλιογραφία και μεγάλο αριθμό περιοδικών εκδόσεων σχετικών με την τεχνολογία και τους κανονισμούς
 • Παροχή πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή και την κατανάλωση του τσιμέντου στην Ελλάδα και διεθνώς
 • Συμβολή στην εκπαίδευση με:
  • Οργάνωση ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε ειδικά θέματα
  • τεχνικές και ενημερωτικές εκδόσεις
 • Συμβολή στην έρευνα για τις χρήσεις τσιμέντου και σκυροδέματος μέσω:
  • συνεργασίας με ΑΕΙ, ερευνητικούς οργανισμούς και τις εταιρίες - μέλη
  • χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων
 • Συμβολή στην σύνταξη προδιαγραφών, προτύπων και κανονισμών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Συνεργασία με άλλους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας