Η Ένωση

Η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος ιδρύθηκε το έτος 1962 και έχει έδρα της την Αθήνα. Μέλη της είναι οι τρεις τσιμεντοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δηλαδή οι:

 • Είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός χρηματοδοτούμενος από τα μέλη του και έχει σκοπό την προώθηση, διεύρυνση και βελτίωση της χρήσης του τσιμέντου και του σκυροδέματος μέσω:
  • έρευνας
  • εκπαίδευσης
  • παροχής πληροφοριών και συμβουλών
  • συλλογικής δράσης (συμμετοχή σε τεχνικές & επαγγελματικές επιτροπές
 • Είναι ενεργό μέλος του CEMBUREAU (Ευρωπαϊκή Ένωση Τσιμέντου) στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 27 χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κύριο αντικείμενο της συνεργασίας με το CEMBUREAU αφορά τεχνικά και οργανωτικά θέματα και ιδιαίτερα ότι έχει σχέση με την Κοινοτική Νομοθεσία που συνδέεται με τον κλάδο (Οδηγίες, Πρότυπα, Κανονισμοί) για την αειφορία, το περιβάλλον και την υγιεινή και ασφάλεια.
 • Είναι επίσης μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του American Concrete Institute (A.C.I.) και της Διεθνούς Ένωσης Εργαστηρίων και Ειδικών για Δομικά Υλικά και Συστήματα (RILEM).
 • Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από εκπροσώπους των εταιρειών μελών. Ο Πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των Μελών ανά τριετία μετά από σχετική ψηφοφορία.