Σκυρόδεμα

Είναι το πλέον διαδεδομένο δομικό υλικό παγκοσμίως. Λόγω της ευρύτατης εφαρμογής του σε κάθε μορφή δόμησης, η κατανάλωση σε σκυρόδεμα μίας χώρας (σε κυβικά μέτρα ανά κάτοικο) αποτελεί ένα δείκτη ανάπτυξης της χώρας αυτής.
 
Πρόκειται για ένα τεχνητό υλικό – είναι κατά βάση ένας τεχνητός λίθος - με πολλαπλές και συνεχώς βελτιούμενες και διευρυνόμενες ιδιότητες. Στη βασική του μορφή, με την οποία και χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα, αποτελείται από ένα ομογενοποιημένο μείγμα ελεγχόμενων αναλογιών από τσιμέντο σε σκόνη, νερό, άμμο και σκύρα, φυσικής ή τεχνητής προέλευσης. Αρχικά έχει ρευστή σύσταση και με την πάροδο του χρόνου, μέσα από εξωθερμικές χημικές διεργασίες, στερεοποιείται με αποτέλεσμα να αποκτά φέρουσα ικανότητα. Οι ιδιότητες του σκυροδέματος στο χρόνο (αρχική ανάμιξη, διακίνηση, διάστρωση, συντήρηση και μακροχρόνια ανθεκτικότητα) ελέγχονται, ανάλογα με την εφαρμογή, μέσω προσθήκης στο μείγμα χημικών προσθέτων που αποδίδουν στο τελικό προϊόν συγκεκριμένες ιδιότητες.
 
Το σκυρόδεμα έχει ευρύτατη αποδοχή στη δόμηση παγκοσμίως, σε όλο το εύρος των κλιματολογικών και οικονομικών συνθηκών.
 Αυτό οφείλεται στις παρακάτω βασικές του ιδιότητες:
  •  Έχει αντοχή στη δράση του νερού που δεν παρέχεται από άλλα δομικά υλικά όπως το ξύλο και ο σίδηρος. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι πρώτες εφαρμογές του (που συνεχίζονται και μέχρι σήμερα) ήταν για την κατασκευή έργων διαχείρισης του νερού, όπως δεξαμενές και κανάλια.
  •  Λόγω των θιξοτροπικών του ιδιοτήτων σε νεαρή ηλικία παρέχει τεράστια ευελιξία στην εφαρμογή (μεταφορά, διακίνηση και διάστρωση), ενώ έχει τη δυνατότητα να μορφώνεται σε οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα. Έτσι, αντίθετα με άλλα δομικά υλικά, έχει ένα ευρύτατο φάσμα κατασκευαστικών εφαρμογών όπως κάθε είδους κτιριακά και έργα υποδομής, καθώς και έργα προστασίας του κοινωνικού συνόλου.
  • Είναι ένα  ιδιαίτερα φθηνό και ευέλικτο δομικό υλικό που είναι εύκολο να παραχθεί και να διαμορφωθεί επί τόπου, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και σε οποιοδήποτε περιβάλλον δόμησης - ακόμη και μέσα στη θάλασσα-, είτε σε συνθήκες ελεγχόμενης βιομηχανικής παραγωγής είτε όχι.
  • Έχει μεγάλη θερμική αδράνεια, γεγονός που το καθιστά αποδοτικότερο από άλλα δομικά υλικά σε ότι αφορά το ενεργειακό κόστος λειτουργίας των κατασκευών. Επί πλέον οι ιδιότητές του το καθιστούν το βέλτιστο υλικό σε συνθήκες πυρκαϊάς.
 
Το σκυρόδεμα αν και χαμηλού κόστους, γνωρίζει αλματώδη τεχνολογική ανάπτυξη, σαν ένα ποιοτικό υλικό υψηλής επιτελεστικότητας. Με συνεχώς βελτιούμενες ιδιότητες και εφαρμογές για οικονομικότερη και μακροβιότερη διάρκεια ζωής των κατασκευών μας όσο και σαν ένα βιομηχανικό υλικό με μεγάλη κοινωνική προσφορά συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής όχλησης άμεσα ή έμμεσα αλλά και στην προστασία και βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου.

Σχετικές Εκδόσεις Σκυροδέματος